ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ အမ်ားျပည္သူသြားလာအသံုးျပဳေသာ အခန္းမ်ားအတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ အမ်ားျပည္သူသြားလာအသံုးျပဳေနေသာ အေဆာက္အဦ အခန္းမ်ားအတြင္း ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခင္းကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ယေန ့ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႕ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းမွာ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွ ထြက္ရွိလာေသာ ေဆးလိပ္မီးခုိးမ်ား အနီးအနားရွိ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ သက္ေရာက္ထိခုိက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ပိတ္ပင္လုိက္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ၊ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ဗဟုိအစုိးရ ႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား၏ ရံုးအေဆာက္အအံုမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ယင္းေနရာမ်ား၏ အေဆာက္အဦျပင္ပ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ သီးသန္႔ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦအတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ မျပဳေၾကာင္း တားျမစ္ဆုိင္းဘုတ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအမ်ားျပည္သူ ေနရာမ်ား၌ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္၍ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးေသာ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၅ဝဝ,ဝဝဝ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄,၆ဝဝ) ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အလားတူ အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္ကုိေဖာက္ဖ်က္၍ ယင္းကန္ ့သတ္ေနရာမ်ား၌ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၃ဝဝ,ဝဝဝ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၇ဝဝ) ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ မွစတင္ကာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။(Xinhua)