လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းထားမ်ား ဇူလိုင္တစ္ရက္မွ စတင္ေဈးတက္မည္

လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းထားမ်ားကို လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံေတာ့မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ယေန႔( ဇြန္လ ၂၅ ရက္) တြင္ထုတ္ေ၀သည့္ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့သည္။

အသစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္ေသာႏႈန္းထားမ်ားအရ

– ၃၀ ယူနစ္အထိ = ၁,၀၅၀ က်ပ္ (တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္)

– ၃၁ ယူနစ္မွ ၅၀ ယူနစ္အထိ = ၁,၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ယူနစ္ ၅၀ က်ပ္)

– ၅၁ ယူနစ္မွ ၇၅ ယူနစ္အထိ = ၁,၇၅၀ က်ပ္ (တစ္ယူနစ္ ၇၀ က်ပ္)

– ၇၆ ယူနစ္မွ ၁၀၀ ယူနစ္အထိ = ၂,၂၅၀ က်ပ္ (တစ္ယူနစ္ ၉၀ က်ပ္)

– ၁၀၁ ယူနစ္မွ ၁၅၀ ယူနစ္အထိ = ၅,၅၀၀ က်ပ္ (တစ္ယူနစ္ ၁၁၀ က်ပ္)

– ၁၅၁ ယူနစ္မွ ၂၀၀ ယူနစ္အထိ = ၆,၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ယူနစ္ ၁၂၀ က်ပ္)

– ၂၀၁ ယူနစ္မွ အထက္ = ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ယူနစ္ ၁၂၅ က်ပ္) က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္သတ္မွတ္ထားသည့္ မီတာခႏႈန္းထား

– ၁၀၀ ယူနစ္အထိ = ၃,၅၀၀ (တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္)

– ၁၀၁ ယူနစ္မွ ၂၀၀ ယူနစ္အထိ = ၄,၀၀၀ က်ပ္ (တစ္ယူနစ္ ၄၀ က်ပ္)

– ၂၀၁ ယူနစ္မွ အထက္ = ၄၀,၀၀၀ (တစ္ယူနစ္ ၅၀ က်ပ္) မ်ားအရ ယူနစ္ ၁၀၀၀ အသံုးျပဳပါ မီတာခက်သင့္ေငြ ၄၇,၅၀၀ က်ပ္သာရွိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏႈန္းထားအသစ္အရ ၁၁၆,၅၀၀ က်ပ္ က်သင့္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။