မိုးရာသီစုေပါင္း သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

 

တနသၤာရီ ဇြန္ ၁၉

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ က်င္းပေသာ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အပူရိွန္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယမန္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီက ဆင္ေျခဖံုးေက်းရြာအုပ္စု မမေသာင္ရြာ ေရပူစမ္းဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းကုန္းတြင္ ပ်ဥ္းကတိုး ၄ဝဝ၊ မေဟာ္ဂနီ အပင္ ၃၈ဝ၊ ယမေနငါးပင္၊ သကၤန္းအပင္ ၇ဝ၊ ခေရပင္ ၃ဝ၊ ပိန္းေတာက္ ငါးပင္၊ စိန္ပန္းပင္ ၅ဝ၊ မန္ဂ်န္ရွားအပင္ ၆ဝ စုစုေပါင္းပ်ဳိးပင္အေရအတြက္ အပင္ ၁ဝဝဝ တို႕ကို အခမဲ့ျဖန္႔ေဝ ေပးကာ မိုးရာသီစုေပါင္း သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္ က်င္းပရာသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏဲႊ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦး စီးဌာနမွေတာအုပ္ႀကီး ေကာင္းစစ္ႏိုင္က သစ္ပင္စိုက္နည္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ သ႐ုပ္ျပ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးအရာရိွ ေအာင္သီဟေဇာ္ႏွင့္ ေတာအုပ္ႀကီး ေကာင္းစစ္ႏိုင္တို႔က ပ်ဳိးပင္မ်ားအား အခမဲ့ျဖန္႔ေဝ ေပးအပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညဏ္ လင္းေအာင္က လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲ