စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေက်းလက္ ေတာင္သူႀကီးမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေအာင္ျမင္ေရး ဆက္စပ္ ကူညီေပး

 

စလင္း ဇြန္ ၁၇

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ ေတာင္သူမ်ား နည္းပညာသုံး၍ စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား အထြက္တိုး ေအာင္ျမင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယမန္ေန႔ နံနက္ ပိုင္းတြင္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမာင္းေကာက္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမာင္းေကာက္ေက်းရြာ ဓမၼာ႐ုံတြင္ နည္းပညာ ေပးေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုပါ စိုက္ပ်ဳိးနည္းပညာ ေပးေဟာေျပာပြဲတြင္ ေျမာင္းေကာက္ ေက်းရြာရပ္ေက်း ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔ေဝက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသည္။ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္ႏွင့္ ေရႊေျမသီးကယ္ဆီယံ အားျဖည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး တာဝန္ခံ ဦးခိုင္လင္း တို႔လိုက္ပါကာ ေတာင္သူႀကီးမ်ား စိုက္ပ်ဳိးေနေသာ ေဒသထြက္သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ လယ္ယာေျမ မ်ား၏ လက္ရိွအေနအထား ေျမၾသဇာ ပါဝင္မႈေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္စီးေနမႈမ်ားကို စမ္းသပ္ကိရိယာျဖင့္ လက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပသျခင္း လယ္ယာေျမတြင္ ေရႊေျမသီးဓာတ္ေျမၾသဇာ ထည့္ၿပီး စမ္းသပ္ျပသျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ျပသ ေဟာေျပာသည္။ ေရႊေျမသီး ဓာတ္ေျမၾသဇာကို အသုံးျပဳသျဖင့္ အထြက္တိုး ရရိွႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဟာေျပာရာ ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ရပ္ေက်းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားကာ အထြက္တိုး သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးမႈ အသိနည္းပညာ ေပးေဟာေျပာပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ စစ္ၾကည္(စလင္း)