ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အခမဲ့ေဆးကုသမႈ ျပဳလုပ္

 

ဇြန္ ၁၀၊ က်ဳံေပ်ာ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အခမဲ့ေဆးကုသမႈကို က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆာက္ဝိုင္းအုပ္စု ဥတၱမံ ေက်းရြာႏွင့္ အေထာင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေနရာ (၂) ေနရာခြဲ၍ ေဆးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

အခမဲ့ေဆးကုသမႈကို ေဒသံျပည္သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္၍ ေဆးကုသမ်ားခံယူခဲ့ၿပီး ခြဲစိတ္ဆရာဝန္၊ မ်က္စိ ဆရာဝန္ႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္မ်ားက ေဆးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။