နယ္ႏွင္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ေဟာင္ေကာင္ ျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

ေဟာင္ေကာင္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ ၍ ေဟာင္ေကာင္တြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ နယ္ႏွင္ေရး ဥပေဒသည္ မသကၤာသူ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးရန္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးသို႔ ပို႔ ေဆာင္ေရး ခြင့္ျပဳထားသည္။

ယခု ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၄ က လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းေပၚေရာက္ရွိေသာ ထီး လႈပ္ရွားမႈၿပီးေနာက္ပိုင္း အႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည္။  အစိုးရကမူ ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား ပါဝင္ၿပီး ဟာကြက္မ်ားသာ ျဖည့္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားကမူ ယင္းဥပေဒေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ လူမ်ား သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာရွိေသာ တရားေရးစနစ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ရမည္ျဖစ္ကာ ေဟာင္ေကာင္၏ တရားေရး အမွီအခို ကင္းမႈ ထပ္မံတိုက္စားခံရမႈဆီ ဦးတည္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

—Ref: BBC