စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးေကာ္မတီဝင္မ်ား ေက်းရြာျပည္သူႏွင့္ ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္း ျပဳလုပ္

 

စလင္း ဇြန္ ၄

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿမိဳင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ စလင္းၿမိဳနယ္ လင္းဇင္း ေက်းရြာ အုပ္စုသရက္ကုန္း ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံေသာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿမိဳင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္နီႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးေအာင္တို႕သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အဖြဲ႕႐ုံးတုိ႔သည္။ သရက္ကုန္းေက်းရြာသို႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိရာ သရက္ကုန္းေက်းရြာခြဲ ရပ္ေက်းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဇာ ္ေနအိမ္တြင္ အသင့္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ရပ္ေက်းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမာခံပါတီဝင္မ်ား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ ရပ္ေက်းျပည္သူ ၄ဝ ခန္႔က အသင့္ေစာင့္ႀကိဳၾကသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿမိဳင္က မိမိတို႔ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေက်းရြာရိွပါတီဝင္မ်ား ပါတီကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ား၊ ပါတီ၏ မူဝါဒမ်ားကို ေလ့လာလို သူမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ ေက်းရြာအမာခံပါတီဝင္မ်ား ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ လက္ရိွအခက္အခဲမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အကူအညီ ေပးရန္ရည္ရြယ္၍ ယခု က့ဲသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲကိုလည္း ေက်းရြာဓေလ့အတိုင္း လက္ေရတစ္ျပင္တည္း ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ရင္း မိတ္ေဆြရင္းခ်ာမ်ားကဲ့သို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဦးဝင္းခိုင္က တိုင္းျပည္အတြက္အေရးႀကီးေသာ အေျခခံပုဒ္မ ၅၉ (စ) ၏ အေရးႀကီးပုံမ်ားကို ရွင္းလင္းသည္။ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားကလည္း မိမိတ႔ိုေဒသအလိုက္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈ မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္သစ္မ်ား တိုးတက္ရရိွေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည္။ ယင္းေနာက္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္က ပါတီဝင္မ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ စံျပအျဖစ္ေနထိုင္ျပသကာ ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ မိုးဦးေလဦး ကာလျဖစ္၍ ေဒသခံမ်ား မိုးသက္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္သည့္ ဒဏ္ခံရႏိုင္ေျခရိွေၾကာင္း၊ အကယ္၍ မိမိေက်းရြာတြင္ ေလျပင္းဒဏ္ခံရ၍ ပ်က္စီးမႈရိွလွ်င္ ပါတီဝင္၏ ေနအိမ္ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူညီ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီရန္လိုေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးကို အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီကလည္း လိုအပ္သလို အကူအညီေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္ေရာက္ေလ့လာသူ ေဒသခံမ်ားကလည္ ျပည္ခိုင္းၿဖိဳပါတီ အႏုိင္ရရွိလာပါက ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမား စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားကိုလည္း နည္းပညာ စိုက္စရိတ္ လုံေလာက္ေအာင ္ေခ်းေပးပါရန္တို႔ကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ထိ႔ုေနာက္ ေမးျမန္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿမိဳင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားၿပီး သရက္ကုန္းေက်းရြာရိွ ပါတီဝင္မ်ား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လက္ေရတစ္ျပင္တည္း ေရေႏြးၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ၾကည္(စလင္း)