အစိုးရတစ္ဖြဲ႔တက္လာတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အားနည္းခ်က္တစ္ခု ေတြ႕သည္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ႏို္င္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ရပ္တန္႔ေနရာမွ က်ဆံုးသည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္

 

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၇

အစိုးရတစ္ဖြဲ႕ တက္လာသည့္အခါတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအမိန္႔ၫႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကို အားနည္းခ်က္ တစ္ခုေတြ႕သည္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္ ရပ္တန္႔ေနရာမွ က်ဆံုးသည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေပ်ာ္ဘြယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ယေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (၁၁) ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း တင္သြင္းသည့္ ”ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားရာႏႈန္း ၁ဝဝ ျပည့္ဝစြာရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေနရာ ယင္း ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈကို တိက်ခိုင္မာေသာ မူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲ ဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ”လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕ တက္လာသည့္အခါတိုင္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အားနည္းခ်က္တစ္ခု ေတြ႕သည္ႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ရပ္တန္႔ေနရာမွ က်ဆံုးသည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္”ဟု ထည့္သြင္း သံုးသပ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ကိုလည္း ဦးေသာင္းေအးက ”ေျမျပင္မွာ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ အမ်ဳိးသားစြမ္းအင္မူဝါဒမွာ အက်ဳံးဝင္တဲ့ ဥပေဒနည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အမိန္႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳပါတယ္” ဟုလည္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က အဆိုကို ဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုရွင္ကလည္း အဆိုကို အတည္ျပဳ ေပးရန္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကို ရယူခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ ေထာက္ခံခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့သည္။