ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌ ဦးသန္းေဌး၏ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးမွာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္မ်ား