ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္