ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

ေမ ၅၊ ေပ်ာ္ဘြယ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးသည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ုံးတြင္ ၄-၅-၂၀၁၉ ရက္ေန႔၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲအား တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးမွ မိမိတုိ႔ပါတီ၏ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း႐ွိ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ မိမိတုိ႔ပါတီ ေအာင္ျမင္မႈ ဆက္လက္ ရ႐ွိရန္အတြက္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အခ်က္မ်ားအား တက္ေရာက္ လာသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။