လုံၿခံဳေရးအႀကီးအကဲအား မိဖုရားအျဖစ္ ထုိင္းဘုရင္ေရြးခ်ယ္

ထုိင္းဘုရင္ မဟာဗာဂ်ီရာေလာင္ကြန္းသည္ ၄င္း၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးအႀကီးအကဲအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆူသီဒါအား တရား၀င္လက္ထပ္ကာ မိဖုရားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ရုိက္တာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မဟာဗာဂ်ီရာေလာင္ကြန္းသည္ ယခင္က သုံးႀကိမ္ လက္ထပ္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ကာ ရင္ေသြး ခုႏွစ္ဦး ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး မိဖုရားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ဆူသီဒါ သည္ မဟာဗာဂ်ီရာေလာင္းကြန္း၏ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္ ကာလရွည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ရာထူးအား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။

ဆူသီဒါသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဗာဂ်ီရာေလာင္ကြန္း၏ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕တြင္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း လုံၿခံဳေရး အဖြဲ႕အႀကီးအကဲအျဖစ္ စတင္ တာ၀န္ေပးခံခဲ့ရသည္။

-Ref:Reuters