ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္ႏြယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္။ ဧၿပီ ၂၉

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး ခန္းမ၌ ယမန္ေန႕ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္ခန္႕က ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ ့ဆံုခဲ့သည္။

ထိုေတ႔ြဆံုပြဲတြင္ ေဒါက္တာစန္းစန္ႏြယ္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသ အသီးသီးတြင္ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဖြဲ႔စည္းထားမႈ အေျခအေနမ်ားအား ေမးျမန္း၍ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံ ေဒၚစန္းစန္း၀င္းမွ တိုင္အတြင္းၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတို႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုကာက႑ အသီးသီးတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားၿပီး၊ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတို႔မွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ားက၊ ခရိုင္အလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဖြဲ ့စည္းထားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းေတြ ့ဆံုပြဲကို နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံကခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းေကာ္မတီမ်ား၊ ခရိုင္ (၄) ခရိုင္တို႔မွ ခရိုင္တာ၀န္ခံမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ (၄၅) ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာ၀န္ခံမ်ား စုေပါင္း အင္အား (၂၀၀) ေက်ာ္တို ့တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)