ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ စာနာဝမ္းနည္းေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ ၁၃၈၁ ခုႏွစ္၊တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္