ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၉

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီ ခြဲမွ မြန္းလြဲ ၁နာရီအထိ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား လစဥ္ပံုမွန္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝး တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ဦးေဝလြင္က ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္း အေဝး၏ပါတီလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ား၊ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားက ေဒသဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား၊ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမတာဝန္ခံ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမပါတီေကာ္မတီဝင္၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္တို႔က ျဖည့္ စြက္တင္ျပခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ နာယကဦးမွတ္ႀကီးတို႔က ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမဥကၠ႒ဦးေဝလြင္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမနာယက ဦးမွတ္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)