ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး မွ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲေဟာင္း Alexander Graf Lambsdorff အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

 

၂-၄-၂၀၁၉ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အႀကီးအကဲေဟာင္း Alexander Graf Lambsdorff အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂)ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ယင္းသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၂၀ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား၏ သမာသမတ္က်ေသာ အခန္းက႑မွ ရပ္တည္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳေရးကုိ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးက႑ျမွင့္ တင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိလည္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ႏွင့္အတူ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္၀င္း၊ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးစုိးႏုိင္၊ ဦးခင္ရီႏွင့္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။