၂၀၁၉ ခုနွစ္ မတ္လ ၂၈ရက္ နွင့္၂၉ရက္ေန႔ တို႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညွိႏွဳိင္းအစည္းအေဝး ေဆြေႏြးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား