ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆုံျခင္း

 

မတ္လ ၃၁

၃၁-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႕၊နံနက္ (၁၀)နာရီအခ်ိန္ တြင္ တာခ်ီလိတ္ခရုိင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ခရိုင္ဥကၠ႒ဦးဘိုစံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးစိုင္းေရႊထြန္းတို႕သည္ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးက်ေဒါေလာ္ (မိုင္းကိုးအုပ္စု၊ စည္းရုံးေရးတာ၀န္ခံ)၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚမူအန္တူငဲတ၊ ဦးနႏၵာ(မိုင္းကိုးအုပ္စုပါတီ ဥကၠ႒၊ ရုမ္းတိုင္းရင္းသားတာ၀န္ခံ)၊ ဦးက်အီ(မိုင္းကိုးအုပ္စုပါတီ ဥကၠ႒၊လားဟူတိုင္းရင္းသားတာ၀န္ခံ)၊ ေဒၚဘူးဘို(မိုင္းကိုးအုပ္စုပါတီဥကၠ႒၊အာခါတိုင္းရင္းသားတာ၀န္ခံ)တို႕ႏွင့္အတူ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းကိုးအုပ္စု၊ ပါဆန္းေက်းရြာသို႕သြားေရာက္ၿပီး ေက်းရြာသူႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဂ်ာ္နီ၊ လက္ေထာက္သူႀကီးဦးစပါ့ႏွင့္ ရြာသူ/ရြာသား(၁၀၀)ဦးတို႕ျဖင့္ ေက်းရြာခန္းမတြင္ ေန႕လည္(၁၁း၃၀)မွ (၁၃း၀၀)အထိ ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Myo Thant