တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ကြင္းဆင္းေတြ႕ဆံုျခင္း

 

မတ္လ ၂၇

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊တာခ်ီလိတ္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ ရွမ္း(အေရွ႕)အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒၚတင္ေမ
ထြန္း၊ခရိုင္ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေအာင္၀င္း၊ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ားလိုက္ပါ၍ ယမန္ေန႔(၂၇.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းကိုးေက်းရြာအုပ္စုရိွဝမ္ကဲ(၂)ရွမ္းရြာ၊မာမိုတာ(၂)လားဟူရြာ၊နားမြန္းလားဟူရြာ၊ေမာရွက္လားဟူရြာ၊ေမာရွက္အရိုးလားဟူရြာ၊ကူေလာင္(၁)+ကူေလာင္(၂)
လားဟူရြာ၊နမ့္တြန္လားဟူရြာႏွင့္ေဟြဆာအာခါရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းသြားေရာက္ခ့ဲၾကၿပီးေဒသခံပါတီဝင္မ်ားျဖင့္ ရင္းနီးပြင့္လင္းစြာေတြ႕ၾကံဳခ့ဲၾကသည္။

ဆပ္လက္ျပီး ေသခံျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊လူမူေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲၾကၿပီး နားမြန္းရြာမွ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္လ်က္ရိွေသာလူနာ(၄)ဦးအား ေခၚေဆာင္လ်က္တာခ်ီလိတ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးသို႔ ည(၂၀း၀၀)အခ်ိန္တြင္ျပန္လည္ေရာက္ရိွခ့ဲၾကေၾကာင္းသိရိ%E