ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ

 

၂၁-၃-၂၀၁၉ ေပ်ာ္ဘြယ္

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပေဆာင္းေက်းရြာ မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ လက္ေရတျပင္တည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။