ကမာၻ႔အေပ်ာ္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ သတ္မွတ္ခံရ

ဖင္လန္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔အေပ်ာ္ဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ၂ ႏွစ္ဆက္တုိက္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ကုလသမဂၢ  ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ဖြံံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေရးကြန္ရက္ (SDSN) အဖြဲ႔က မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၉ ကမာၻ႔အေပ်ာ္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ား အစီရင္ခံစာမွာ ဖင္လန္ႏုိင္ငံကုိ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ဖင္လန္ႏုိင္ငံဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကလည္း ကမာၻ႔အေပ်ာ္ဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရပါတယ္။ လူမႈဖူလံုေရး အေထာက္အပံ့၊ လူတဦးခ်င္းစီရဲ႕ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္ကုန္ပမာဏ၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း ပ့ံပုိးမႈ၊ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ လူမႈဘဝ၊ လူမႈဝန္းက်င္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ စိတ္သေဘာထားႀကီးျခင္းနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မရွိျခင္း စတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၆ ႏုိင္ငံကုိ အစဥ္လုိက္ စာရင္းျပဳစုထားတာပါ။

ဖင္လန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝ၊ အုိက္စ္လန္၊ နယ္သာလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဆီြဒင္၊ နယူးဇီလန္၊ ကေနဒါနဲ႔ ၾသစႀတီးယားက ကမာၻ႔အေပ်ာ္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ား ထိပ္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ အစဥ္လုိက္ ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။

ကမာၻ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံေတြ စာရင္းမွာေတာ့ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံက နံပါတ္တစ္ ေနရာမွာ ရွိေနၿပီး ဗဟုိအာဖရိက က နံပါတ္ႏွစ္၊ အာဖဂန္နစၥတန္က နံပါတ္သုံး၊ တန္ဇန္းနီးယားက နံပါတ္ေလးနဲ႔ ရဝမ္ဒါက နံပါတ္ငါးေနရာမွာ ရပ္တည္ေနၾကပါတယ္။

(DVB)