ေတာင္ကုိရီးယားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမး္ အတည္ျပဳ

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံဟာ ေလထုညစ္ညမး္မႈကို လူမႈေရးေဘးအႏၱရာယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး မတ္လ ၁၃ ရက္ ေန႔က ေလထုညစ္ညမ္းမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမး္ေတြကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက ေလထုညစ္ညမး္မႈ ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ အေရးေပၚရန္ပံုေငြေတြကို ရေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး စြမး္အင္ထုတ္လုပ္တာနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္လႊတ္မႈ ျမင့္မားတာ စတဲ့ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြက ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္။

အဲဒီလို ျမင့္တက္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးလာသလို သမၼတေထာက္ခံႏႈန္း အေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈ ရိွလာပါတယ္။

ဒီျပႆနာကို ေဘးအႏၱရာယ္လုိ႔ သတ္မွတ္လိုက္တာက ေလထုညစ္ညမး္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ထိခုိက္မႈအတြက္ အစိုးရရဲ႕ အရန္ ရန္ပံုေငြ တစိတ္တပုိင္းကို အသံုးျပဳခြင့္ျပဳတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ ကိုရီးယားအစိုးရ အရန္ ရန္ပံုေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆၅ ဘီလ်ံအထိ ရိွပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းတိုင္း ေလသန္႔စင္စက္ထားရိွေရး၊ ဓာတ္ဆီနဲ႔ ဒီဇယ္တို႔ထက္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ နည္းပါးတဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ရည္ (LPG) ေရာင္းခ်မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ ဖယ္ရွားေရး အပါအဝင္ တျခားဥပေဒၾကမး္ေတြကိုလညး္ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ 

by DVB