ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ က်ဴေတာေက်းရြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၇

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေျမာက%