ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေက်းလက္ေရေႏြးၾကမ္းစကားဝိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးလက္ေတြ႕အသုံးခ်ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္းျပသ

 

ေပါင္းတည္ မတ္ ၅

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ ျပည္ခ႐ိုင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား သည္ သေျပႀကီးစု အုပ္စုအတြင္းရွိ ေခါင္းစြဲ၊ ယင္းမာကုန္း၊ ဧကရာဇ္ ကုန္း၊ ဆင္သေျပကုန္းေက်းရြာမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေရေႏြးၾကမ္း စကားဝိုင္းသို႔ေဒၚထားထားႏု(ဗဟို ပါတီေကာ္မတီဝင္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ)၊ ေဒၚေဆြေဆြသင္း(ခ႐ိုင္အတြင္း ေရးမွဴး)၊ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး(ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒)ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားစုံညီစြာ ဝိုင္းဖြဲ႕အျမင္ခ်င္းေဆြးေႏြးၾကကာ ဆပ္ျပာရည္ျပဳလုပ္နည္းသင္တန္းကို လူသုံး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈသင္တန္း (ေရႊေတာင္)ဆင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚထားထားႏုႏွင့္ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္ တို႔က လက္ေတြ႕သင္ၾကားျပသ ေပးခဲ့သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လည္း မ်ားစြာအက်ဳိးရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။