ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္း ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

 

ပုသိမ္ မတ္ ၄

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ထြန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊အတြင္း ေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။အစည္းအေဝးတြင္ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးÓဏ္လင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရး မွဴးဦးဝင္းကိုကိုႏွင့္တုိင္းပါတီေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ဥကၠ႒၊အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတို႔တာဝန္ ယူထားသည့္ နယ္ေျမေဒသအသီး သီးအတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာအေျခအေနမ်ား၊ နယ္ေျမ တာဝန္ခြဲေဝထားရွိမႈမ်ား၊ ပါတီ စည္း႐ံုးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ား၊ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ၾကမည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ လာမည့္ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ သို႔အေရာက္လွမ္းႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ မ်ား၊ မိမိတို႔တာဝန္ယူထားသည့္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီးသုိ႔ စည္း႐ံုး ေရးဆင္းၾကသည့္အခါေတြ႕ရွိရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ ထိုသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားအေပၚ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ နယ္ေျမ ေဒသအသီးသီး၏ အခက္ အခဲမ်ား ကိုျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဗဟိုမွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္လာမည့္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္လွမ္းၾကရန္ စည္းစည္း လံုးလံုးညီညီၫြတ္ၫြတ္ ျဖင့္အတူ တကြေလွ်ာက္ လွမ္းၾကရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္ေက်ာ္ထုိက္