ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း

 

ထီးလင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီမွ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ဦးလွေဆြတို႔သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေဆာၿမိဳ႕ႏွင့္ ထီးလင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေဆာၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းရာ ထိုၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းရွင္းလင္းပြဲမ်ားတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးက ပဏာမရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ ”ထိုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္)သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္္မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္အထိ ၁၄ ႏွစ္ၾကာမွ် အခ်ိန္ယူၿပီး ေရးဆြဲ ခဲ့သည့္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ထိုဥပေဒ မေရး ဆြဲမီ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ၊ ဇူလိုင္လတို႔မွာ တပ္မေတာ္အစိုးရ (နဝတ)က NLD ဥကၠ႒ အမွဴးရိွေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဒါဇင္ ေက်ာ္ႏွင့္ တစည၊အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား(အမတ္)မ်ား အခ်ဳိးက်ဖိတ္ၾကားတုိင္ပင္ အၾကံÓဏ္သေဘာ ထား ဆႏၵေတာင္းၿပီး အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပရန္ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ေသာမူမ်ားျဖင့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္တို႔ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ က်ဳိကၠဆံမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၇ဝ၂ဦး ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ(အမတ္)မ်ား၊ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ အသိပညာ ရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၊ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ အလႊာေပါင္းစံု လူမ်ဳိးေပါင္းစံုပါဝင္ခဲ့ တယ္။ ၄င္းကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္အထိ က်ဳိကၠဆံကြင္းမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ေမ ၇ ရက္မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔အထိ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ က်င္းပခဲ့တယ္။ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ ျပန္လည္ က်င္းပရာတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေန႔စဥ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံရမည့္မူ (၁၅)ခ်က္ကုိ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အခန္းလုိက္အေျခခံရမည့္ မူမ်ားအတုိင္း ဥပေဒ ပညာရွင္မ်ားက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမ ၁ဝ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္တုိ႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးက ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ၉၈ဒသမ ၁၂ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က ဆႏၵမဲေပးၿပီး မဲေပးသူမ်ား၏ ၉၂ဒသမ၄၈ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံသည့္အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝမွာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ပါတီစံုဒီမို ကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ယေန႔အထိျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ သူ႔အခ်ိန္ တြင္ မွန္ကန္ကိုက္ညီမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္အခါအေျခအေနျဖင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိ သည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ကို ပယ္ဖ်က္၊ ျဖည့္စြက္၊ ျပင္ဆင္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ျပ႒ာန္းထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုတေလာ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ကန္႔ကြက္ေန သေယာင္သတင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျပင္ဆင္ေရးနည္းလမ္းလြဲမွားေနျခင္းအေပၚ ေထာက္ျပေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကိုယူခဲ့သည့္ ပထမလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီက စတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ ဦးလွေဆြ တို႔က ျပင္ဆင္သင့္၊ မျပင္ဆင္သင့္၊ ပယ္ဖ်က္သင့္၊ မပယ္ဖ်က္ သင့္၊ ျဖည့္စြက္သင့္၊ မျဖည့္စြက္သင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ျပန္လည္ ေမးျမန္းျခင္းတို႔ကို ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။