မိုင္းျဖတ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ျမိဳ႕နယ္ EC လစဥ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ က်င္းပ

 

ယမန္ေန႔ (၂၆.၂.၂၀၁၉) ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ မုိင္းျဖတ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ လစဥ္ပံုမွန္ EC မ်ား အစည္းအေဝးကို (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝးကို စတင္ခဲ့သည္။

ဦးစြာအေနျဖင့္ ခ႐ိုင္ဥကၠဌ ဦးၫြန္႔ဝင္းမွ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ရိွေစရန္၊ စိတ္ဝမ္းမကြဲေစရန္ ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ျမဳိ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေရြမွ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ကိစၥ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဦးစိုင္းခ်စ္ေငြမွလည္း ထိအိုသင္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ခြင့္ရရင္ ေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာျခင္း၊ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းရီတစ္မွ လစဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တင္ျပရန္၊ (၂၅)ရက္ေန႔တိုင္း တင္ျပသြားရန္ ေျပာၾကားျခင္း၊ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးကို (၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝးေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း သိရိွခဲ့ရပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း သတင္းစုံ