ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း) ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႔နယ္ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴး ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

ပဲခူး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္း က ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ ပိုင္း) ျပည္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သာယာဝတီ ခ႐ိုင္တို႔မွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ပိုင္း)မွ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။အခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး(အေနာက္ပိုင္း) ျပည္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ သာယာဝတီခ႐ိုင္(၂)ခ႐ိုင္ မွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ မွ မိမိတို႔နယ္ေျမေဒသအေျခအေန မ်ား၊ စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မိမိ တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ေအာင္ျမင္ မႈပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ စည္း႐ံုးေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီက အသီးသီး ရွင္း လင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ မ်ားအေပၚ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ျပန္လည္၍ မိမိတို႔ နယ္ေျမကြင္းဆင္းမႈမ်ား ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဗဟိုမွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ျပန္လည္ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္း မိမိတို႔ပန္းတုိင္ကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ေအာင္ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးအားေပး ျခင္းမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ ပိုင္း)မွ ဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ိဳဦးႏွင့္ ျပည္ခ႐ုိင္၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္မ်ားမွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရး မွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။