ေအာက္တန္းအသင္းမ်ားထံ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ေရာက္ရွိေရး ဖီဖာပစ္မွတ္ထား

ဇူးရစ္ − ဖီဖာ၏ ကစားသမားအေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ေအာက္တန္းအသင္းမ်ားထံ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ အထိ ေရာက္ရွိေရး ကမၻာ့ေဘာ လံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖီဖာက ပစ္မွတ္ထားေနသည္။

ယင္းမွာ ၎တို႔၏ ကစားသမားေဟာင္းမ်ားအတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးမွ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုကလပ္အသင္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည့္ ပမာဏ ဟု ဖီဖာက ယံုၾကည္သည္။

လက္ရွိအေျပာင္းအေရႊ႕ စည္းကမ္းမ်ားကို ၂၀၀၁ က စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ခ်ိန္ကစ၍ ကလပ္အသင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ ကစားသမားတစ္ ဦး၏ဘဝတြင္ရရွိေသာ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ထံမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ စည္းလံုးမႈစေသာ ေငြေၾကးမ်ား ရရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကရိကထမ်ားေသာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ကလပ္အသင္းအနည္း ငယ္ကသာ နားလည္သည္ဟု ဖီဖာက ဝန္ခံၿပီး ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္က ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးမွ ေငြေၾကးမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ မွ်ေဝႏိုင္မည္ဟု ေျပာသည္။

ကလပ္အသင္းမ်ားသည္ ကစားသမားမ်ားအတြက္ ယမန္ႏွစ္က ကန္ေဒၚလာ အေျမာက္အျမားသံုးစြဲခဲ့ေသာ ယင္းကစားသမားမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ေသာ ကလပ္မ်ား ရရွိသင့္သည့္ ကန္ ေဒၚလာ အနည္းဆံုး သန္း ၃၅၀ ခန္႔ကို မေပးခဲ့ဟု ဖီဖာ၏ သုေတသနျပဳေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

—Ref:AP