ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားရန္ကုန္တိုင္းမွျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြး

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံ ဦးခင္ရီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႕သည္ ေဖေဖၚဝါရီလ(၈)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီရံုးတြင္ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝးသို႕ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဒါက္တာေက်ာ္စိုး ဘ႑ာေရးမွဴး ဒၚေအးမင္းမိုးႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ခရိုင္ပါတီဥကၠဌမ်ာား ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္စိုးမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုတက္ေရာက္လာသည့္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌအတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ ပါတီေအာင္နိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ရမည့္ သူမ်ားျဖစ္၍ မိမိတို႕ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီမ်ားရပ္ေက်းဥကၠဌမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕ လိုေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ကြင္းဆင္းၾကဖို႕ လိုေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ မိမိတို႕ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌမ်ား ပါတီဝင္မ်ားကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ျဖစ္ေအာင္ ထိေတြ႕စည္းရံုးထားဖို႕လိုေၾကာင္း မိမိပါတီဝင္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီးမွ ပါတီမိတ္ေဆြမ်ား ပါတီကို ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားကို စည္းရံုးနိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီမွလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႕တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံ ဦးခင္ရီမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီေအာင္နိုင္ေရးအတြက္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို တင္ျပၾကရန္ေျပာၾကားျပီး ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ခရိုင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ျမိဳ႕နယ္ျခင္း တင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ခရိုင္ႏွင့္တိုင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ေရးရာအလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ထို႕ေနာက္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္မွ စည္းရံုးေရးရာကိစၥမ်ားကို ျပလည္ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႕ေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းပါတီဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းတာဝန္ခံ ဦးခင္ရီတို႕မွ နိဂံုးခ်ဴ ပ္အမွာစကား ေျပာၾကားျပီး လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ရုပ္သိမ္းခဲ႕ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)