ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း ေျမာင္းျမႏွင့္ လပြတၲာခ႐ိုင္မ်ားမွ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႕ေတြ႕ဆံု

 

လပြတၱာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ခ႐ိုင္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ပါတီဗဟို အတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း၊ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးဥာဏ္လင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကို ႏွင့္တုိင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေျမာင္းျမ ခ႐ိုင္ႏွင့္ လပြတၱာခ႐ိုင္မ်ားမွ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ မိမိတို႔က႑အလိုက္ တာဝန္ယူထားသည့္နယ္ေျမေဒသအေျခအေန မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီမွ ေျမပံုကားခ်ပ္မ်ား ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ နယ္ေျမကြင္းဆင္း မႈအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထား ရိွမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက အသီးသီး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးÓဏ္လင္းႏွင့္တာဝန္ ရိွသူမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဆက္ လက္ၿပီး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ထြန္းက တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္တာဝန္ရိွသူမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိ ရသည္။