ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၁/၂၀၁၉) ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္