ေကာ႕မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ပါတီဝတ္စုံေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ပါတီဝတ္စံုေပးအပ္ပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္း ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အေနာက္ ျခမ္းတိုက္နယ္ရွိ က်ဳိက္ေထာ္(ေျမာက္)ေက်းရြာ၊ က်ဳိက္ေထာ္(ေတာင္) ေက်းရြာ၊ ေအာက္ေက်ာင္း ေက်းရြာမ်ားရွိ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ကာ ပါတီဝတ္စံုမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းပါတီ ေကာ္မတီမ်ား၊ ရြာမိရြာဖမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္းက လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏သံုးသပ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းကာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား အား အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီနာယက(ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း)ဦးဝင္းထိန္က ၄င္းတို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္ အေျခ အေနမ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားအား ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆိုပါပါတီဝတ္စံုေပးအပ္ပြဲ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီနာယကဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္း တို႔ကဦးေဆာင္လ်က္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)