စီးပြားေရးစီမံခ်က္အသစ္မ်ားကို ဗင္နီဇြဲလားေၾကညာ

ကရာကက္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ နီကိုးလပ္စ္မာဒူ႐ိုသည္ ေငြေၾကးအလြန္အမင္းေဖာင္းပြမႈကို ကိုင္ တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အသစ္ တစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစီမံခ်က္မ်ားမွာ ခက္ခဲႏိုင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္စဥ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၁ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ရွိေန ျခင္းက အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကို ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ အစား အေသာက္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရွားပါး ျပတ္လပ္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး လူသုံးသန္း ေက်ာ္တို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ ထြက္ေျပးရလ်က္ရွိသည္။

တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ မာဒူ႐ိုက ျပည္တြင္းဝယ္လို အားကို ခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ စီမံ ခ်က္မ်ားကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂ဝ၂၅ တြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ အကိုင္ေပါင္း တစ္သန္းခန္႔ ဖန္တီးေပးရန္ သာမက ဝင္ေငြနိမ့္ပါးသည့္ မိသားစုမ်ား အတြက္ အိမ္ရာငါးသန္းခန္႔ တည္ေဆာက္ ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ရန္ပုံေငြထူေထာင္ မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေျခအေန ကို ကိုးကားလ်က္ ယင္းစီမံခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့သည္။

သမၼတ မာဒူ႐ိုသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ က သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဘရာဇီးႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားအပါအဝင္ လက္တင္ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားက မသမာမႈမ်ား ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အင္န္အိတ္ခ်္ေက