နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

 

နတ္တလင္း ဇန္နဝါရီ ၁၄

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးျမစိုးက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ားက ေဒသတြင္းအေျခ အေနႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အၾကံ ျပဳတင္ျပၾကရာပါတီဥကၠ႒ ဦးျမစိုး ကအၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ေကာ္ မတီဝင္မ်ားစည္းလုံး ညီညြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ႏွင့္မိမိေဒသအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုဌာနဆိုင္ရာ မ်ား၊ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲညီညီ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ျမင့္(နတ္တလင္း)