ႏိုင္ငံအမည္ေျပာင္းလဲေရး မက္ဆီဒိုးနီးယားလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

မက္ဆီဒိုးနီးယားလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံ၏အမည္ကို ေျမာက္ပိုင္းမက္ဆီဒိုးနီးယား သမၼတႏိုင္ငံဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို အတည္ျပဳ ေထာက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီသမားမ်ားက သပိတ္ေမွာက္ေနသည့္ၾကားမွ သမိုင္းဝင္မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဇိုရန္ဇာရက္သည္ လိုအပ္ေသာ မဲရလဒ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံကို ကပ္၍ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္အျပင္ဘက္ရွိ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ယင္းအေျပာင္းအလဲကို သစၥာေဖာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ၾကသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံအမည္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ၂၇ ႏွစ္ အၾကာ ဂရိႏိုင္ငံႏွင့္ အျငင္းပြားေနမႈကို အဆုံးသတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း၊ ဂရိႏိုင္ငံတြင္လည္း မက္ဆီဒိုးနီးယားဟု ေခၚေသာ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္ေဒသရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဂရိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မစၥတာဇာရက္တို႔ ဇြန္လအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္အရ ယခုအခါ ဂရိလႊတ္ေတာ္သည္လည္း အတည္ျပဳခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

DVB