ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကုိင္တြယ္မည့္ဥပေဒျပဌာန္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပင္သစ္အစုိးရအား ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပင္းထန္လာ

ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကုိင္တြယ္မည့္ဥပေဒျပန္ဌာန္းရန္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပင္သစ္အစုိးရအား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ပုိမုိ ျပင္းထန္လာေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ျပင္သစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖီးလစ္က ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ႏွစ္လနီးပါးခန္႔ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ အစုိးရဆန္႕က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ားအျပား ပါ၀င္ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္သူပုိင္ပစၥည္းမ်ားအား ပ်က္စီေစခဲ့သည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိပါ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆႏၵျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵျပေနစဥ္အတြင္း မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ မည္သူမည္၀ါဟု မသိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမည့္ ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ပဲရစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း၌ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အျပင္ ဆႏၵျပသူမ်းက လမ္းမ်ားေပၚရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပုိင္ ပစၥည္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပင္သစ္အစုိးရသည္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား တုိးျမႇင့္ထားသည့္ ဥပေဒအားျပဌာန္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္မွ အစုိးရ႐ုံးမ်ားအား ပိတ္ဆုိ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ဥပေဒသစ္ ျပဌာန္းရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

—Ref: BBC