ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၏ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္

 

၁၉-၁၂-၂၀၁၈

ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ဦးေဆာင္သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ (၀၈၃၀)နာရီတြင္ ဟုိခ်ီမင္းျပတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း၊ (၁၀၁၀)နာရီတြင္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္သုိ႔သြားေရာက္၍ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဗဟုိေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ H.E.Mr.Hoang Binh Quan ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ႏွစ္ပါတီ အက်ဳိးတူလုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး (၁၂၀၀)နာရီတြင္ H.E.Mr.Hoang Binh Quan တည္ခင္းသည့္ ေန႔လည္စာအား အတူတကြ သုံးေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္၍ (၁၄၃၀)နာရီမွ (၁၆၀၀)နာရီထိ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ H.E.Mr.Ha Binh ႏွင့္ ပါတီစည္း႐ုံးေရးဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ (၁၆၄၅)နာရီထိ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိအဖြဲ႕၀င္ H.E.Mr.Tran Quor Vuong ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး (၁၇၀၀)နာရီတြင္ တည္းခုိရာဟုိတယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ညအိပ္ရပ္နားခဲ့ပါသည္။