အေမရိကန္က ၾကား၀င္စြက္ဖက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းကုိ အဆုံးသတ္ေပးရန္ ေဆာ္ဒီအစုိးရ သတိေပး

ေဆာ္ဒီအစုိးရက ႏုိင္ငံပုိင္မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေသာသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အတြင္း၌ ေဆာ္ဒီ၏ ျပည္တြင္းေရးအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေသာ အေမရိကန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရပ္တန္႕ေပးရန္ သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ယီမင္စစ္ပြဲႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ တူရကီႏုိင္ငံရွိ ေဆာ္ဒီ ေကာင္စစ္၀န္ရုံးသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္အတြင္း ေသဆုံးသြားခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခါ႐ႈိဂီႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေမရိကန္အစုိးရ၏ မူ၀ါဒပုိင္းကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ တုိက္တြန္းသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းအား ေဆာ္ဒီအစုိးရက ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ေဆာ္ဒီ၏ ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ခါ႐ႈိဂီေသဆုံးမႈ အတြက္ တာ၀ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အျပစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အတြင္း၌ ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေဆာ္ဒီအား အေမရိကန္က စစ္ေရးအရ အကူအညီေပးေနမႈအခ်ိဳ႕ကုိလည္း ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

—Ref: BBC