ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ(၂ဝ၁၈)တက္ေရာက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရာက္ရွိ

 

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ(၂ဝ၁၈)ကုိ ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ညီလာခံတက္ေရာက္ၾကမည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ယေန႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးညီလာခံကို ယခုလ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအမ်ဳိးသမီးညီလာခံ(၂ဝ၁၈)သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ စစ္ကုိင္း၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူး၊ မေကြး၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမတုိ႔မွ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ယေန႔လာေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ ပါတီဝင္းအတြင္း အမ်ဳိးသမီးေဆာင္၊ အမ်ဳိးသားေဆာင္မ်ားတြင္ ပါတီေနရာခ်ထားေပးေရးအဖြဲ႕မွ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလ ၁၂ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံ(၂ဝ၁၈)သုိ႔ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားၿပီး လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သာလွ(ပ်ဥ္းမနား)၊ ကိုကိုလြင္