ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ ပထမဦးဆုံးအမ်ိဳးသမီးသမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံ၏ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ Salome Zurabishvili သည္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ျဖစ္လာမည္ဟု သိရသည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဖြား သံသမန္ေဟာင္း တစ္ဦျဖစ္သူ မစၥ Zurabishvili သည္ ေထာက္ခံမဲ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျဖစ္ၿပီး သူမ၏ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ Grigol Vash-adze  သည္ ေထာက္ခံမဲ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူမအား အာဏာရပါတီ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံသားမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပါတီက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူ မစၥတာ Vashadze သည္ အတုိက္ခံပါတီဘက္မွ ကုိယ္စားလွယ္ေ လာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သမၼတက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိပြဲကုိ ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိၿပီး အေျခခံဥပေဒအသစ္သည္လညး္ အာဏာ သက္၀င္ လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ Zurabishivili သည္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ႐ုရွားႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆက္ဆံေရး ခ်ိန္ညႇိမႈကုိ အေလးေပးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏွင္ ႐ုရွားတုိ႕အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ မစၥတာ Vashadze သည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအား ပုိမုိေထာက္ခံသူျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း၌ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မဲအေရးတုိက္ေနသျဖင့္ ထပ္မံမဲေပးမႈမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ သမၼတကုိ တုိက္ရုိက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ သည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မည္သုိ႔ ေဆာက္ရြက္မည္ဆုိသည္ကုိ ညႊန္ျပမႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ေဂ်ာ္ဂ်ီယာတြင္ ဥေရာပသမဂၢ(EU) ႏွင့္ NATO အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေရးအတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ အတုိက္အခံပါတီက ဆႏၵဲေပးမႈသည္ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီညႊတ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းမဲဆြယ္မႈမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း တုိင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရပါတီက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

-Ref: BBC News