ျဖဳတ္ခ်ခံထားရသည့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ရာထူးျပန္ခန္႔ရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု သီရိလကၤာသမၼတေျပာ

ကိုလံဘို ႏိုဝင္ဘာ၂၆

ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သီရိလကၤာ သမၼတ မိုင္သရီပါလာဆီရိဆီနာက ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရန္ေနးလ္ဝွစ္ခရန္မန္ဆင္းဂ္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝွစ္ခရန္မန္ဆင္းဂ္၏ပါတီသည္ ပါလီမန္တြင္ ေနရာအမ်ားအျပားကို ရယူထားႏိုင္ခဲ့သည္။

သီရိလကၤာသမၼတသည္ ယခင္ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းျဖစ္သည့္ မဟင္ဒရာကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဆီရိဆီနာသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဝွစ္ခရန္မန္ဆင္းဂ္ကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဝွစ္ခရန္မန္ဆင္းဂ္ကို ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနအိမ္ကို မဖယ္ရွားဘဲ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနေသာ ဝွစ္ခရန္မန္ဆင္းဂ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ မဟင္ဒရာတို႔ ႏွစ္ဦး စလုံးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားေပးေရးကို မည္သူမွ် လက္မခံၾကေပ။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ၌ တရားဝင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မရွိေသးေပ။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ စိုးရိမ္မႈလည္းျမင့္တက္ေနသည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွစ၍ ျဖဳတ္ခ်ခံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဝွစ္ခရန္မန္ဆင္းဂ္၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဟု သမၼတဆီရိဆီနာက ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

-Ref: AFP