လယ္သမားမ်ား၏ အေၾကြးမ်ားကုိ ေဘာလိ၀ုဒ္နာမည္ေက်ာ္မင္းသား စုိက္ဆပ္ေပးဟုဆုိ

ေဘာလိ၀ုဒ္မင္းသားမ်ားထဲတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံး မင္းသားတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရေသာ အမီတာဘာခ်န္ သည္ အိႏၵိယလယ္သမားမ်ား ေပးဆပ္ရမည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားအား စုိက္ဆပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ရုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အမီတာဘာခ်န္သည္ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပုိင္းတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအတြင္း၌ မုိးေခါင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြား လာျခင္းေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရမည့္ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ လယ္သမား ဦးေရ တုိးပြား လာျခင္းကုိ သတိျပဳမိခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ေငြမ်ားျဖင့္ ေၾကြးၿမီမ်ားအား ေပးဆပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ အမီတာဘာခ်န္ သည္ လယ္သမား ၁၄၀၀ ေပးဆပ္ရမည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားအား စုိက္၍ အေက်ဆပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႕အျပင္ အမီတာဘာခ်န္ စုိက္ဆပ္ေပးခဲ့သည့္ လယ္သမားမ်ား၏ ေၾကြးၿမီပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းနီးပါး ရွိေၾကာင္းလည္း အတည္ျပဳထားသည္။ အမီတာဘာခ်န္သည္ လယ္သမားမ်ား ေၾကြးၿမီႏြံအတြင္း နစ္ေနသည္ကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္လႈပ္ရွားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

-Ref: Reuters