အေမရိကန္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယီမင္အရပ္သားမ်ား ေသဆုံး

အေမရိကန္ႏုိင္ငံပုိင္ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ယီမင္ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အရပ္သားမ်ား ေသဆုံးမႈရွိခဲဲ့ေၾကာင္း ရုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ယီမင္ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္သည့္ အာရပ္မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားက တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့၍ အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ထိခုိက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ အေမရိကန္ပုိင္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အရပ္သားမ်ား ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ေသဆုံးသူမ်ားထဲတြင္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဆန္နာၿမိဳ႕အနီးတြင္ ေနထုိင္ေသာေဒသခံလယ္သမားတစ္ဦးက ”ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလုံးအေၾကာက္တရားေတြနဲ႕ ေနထုိင္ရသလုိျဖစ္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းကေန အသံတစ္ခုခု ၾကားၿပီဆုိရင္ လြတ္မယ့္ေနရာကုိ ျမန္ျမန္ေျပးရေတာ့တာပါပဲ’’ ဟု ေျပာသည္။

-Ref: Reuters