တရုတ္ႏိုင္ငံက BeiDou တည္ေနရာျပ ၿဂိဳဟ္တု၂လံုးလႊတ္တင္

တရုတ္ႏုိင္ငံ စီခၽြမ္ျပည္နယ္ ရွီးခ်န္း ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရး စင္တာမွ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၂း၀၇နာရီတြင္ ၿဂိဳဟ္တုသစ္၂လံုး အား Long March-3B ၿဂိဳဟ္တုသယ္ေဆာင္ေရးဒံုးပ်ံတစ္စင္း ျဖင့္ အာကာသ အတြင္းရွိ BeiDou တည္ေနရာျပၿဂိဳဟ္တုစနစ္ (BDS) အတြင္းသုိ႔ လႊတ္တင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားသည္ ၃နာရီေက်ာ္အၾကာတြင္ ကမာၻ၏ ၾကားခံ ၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အာကာသအတြင္းရွိ အျခားေသာ BDS-3 ၿဂိဳဟ္တု ၁၇လံုး ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းၿဂိဳဟ္တု ၂လံုးသည္ BDS ၿဂိဳဟ္တုအုပ္စု ၏ ၄၂ ခု ႏွင့္ ၄၃ ခုေျမာက္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿဂိဳဟ္တုမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏုိင္မႈ ႏွင့္အတူ အေျခခံ BDS ၿဂိဳဟ္တုအစုအေဝးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးျပည့္စံုသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ BDS-3 စနစ္ျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း မတိုင္မီ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ တည္ေနရာ စနစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

(Xinhua)