နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဥကၠဌအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

 

နမၼတူ၊ ႏုိဝင္ဘာ ၁၃

႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း)၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ၊ အတြင္းေရးမွဴး ၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ ့နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ပန္လုံက်းရြာသို႔သြားေရာက္၍၊ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဥကၠဌအဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္ ေတြ ့ဆံုကာ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။