ခုိး၀င္လာသူမ်ားကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု အေမရိကန္သမၼတ သတိေပး

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႕က ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္လာသူမ်ားကုိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း လကခံကာေနထုိင္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေ ၾကာင္း အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ဗဟုတ္အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထြက္ခြာလာေသာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားသည္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံကုိ ျဖတ္သန္းကာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေသာ ေဒၚနယ္ထရန္႕က ခုိး၀င္ လာသူမ်ားအား လက္ခံမည္မဟုတ္ဟု သတိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ထရန္႕သည္ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ မကၠဆီကုိႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တံတုိင္းအျပည့္ကာရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ခြင့္ေပးထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူအခ်ိဳးကုိလည္း မိခင္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္ပုိ႕ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ေအဂ်င္စီက ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ခြင့္ေပးရန္ တုိက္တြန္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေဒၚနယ္ထရန္႕ သည္ မကၠဆီကုိ နယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ား မ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ခ်ထားခဲ့သည္။

-Ref: Aljazeera