ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၃ / ၂၀၁၈

၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္