ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းႏွင့္ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္တို႔ ေတြ႕ဆံု

ၿပံဳယမ္း ႏုိဝင္ဘာ ၅

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳ အန္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာ မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ က်ဴးဘားႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ က်ဴးဘားသမၼတ မီဂဲဒီရက္ဇ္ ကန္နယ္သည္ တနဂၤေႏြေန႔က ေျမာက္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ၿပံဳယမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျမာက္ ကိုရီးယားအစိုးရ သတင္းေအဂ်င္စီက ေျပာသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္က ¤င္းအေနျဖင့္ က်ဴးဘားႏုိင္ငံ ႏွင့္ညီအစ္ကို ဆက္ဆံေရးျဖင့္ ဆက္ဆံ လိုသည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာရပါတီ၏ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္က က်ဴးဘားႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္သည္ ယခုလို ၿပဳံယမ္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ဴးဘားသမၼတ မီဂဲဒီရက္ဇ္ကန္နယ္ အေနျဖင့္ သမၼတ ေနရာရယူၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယခုတစ္ႀကိမ္ သည္ ၄င္း၏ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ေျခာက္ခု ၾကာ ဖီဒယ္ကတ္စထ႐ိုႏွင့္ ရာအူးကတ္ စထ႐ိုတို႔က တုိင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧၿပီလမွစ၍ မီဂဲဒီရက္ဇ္ ကန္နယ္ အာဏာရလာခဲ့သည္။

-Ref: NHK