ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းနွင္႕ ဘိုကေလးၿမိဳ႕႐ွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

ဖ်ာပံု၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေရာက္႐ွိေနသည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ္နယ္ျပညိခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးခန္းမ၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ဘိုးဘြားရိပ္သာတို္႔ ၎ၿမိဳ႕မ်ားမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေတြ႔ဆံုခ့ဲၾကသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ လက္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအား တက္ေရာက္လာသည့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။